Skip to content

BİUD | Belge İnceleme Uzmanları Derneği

Bulunduğunuz sayfa: Anasayfa arrow Dernek Tüzüğü
Dernek Tüzüğü

BELGE İNCELEME UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ
 

Madde 1. Derneğin adı “Belge İnceleme Uzmanları Derneği”, derneğin kısa adı ‘’B.İ.U.D.’’,  merkezi İstanbul’dur. Şubesi yoktur. Bu tüzükle 5253 sayılı Dernekler Kanununa uygunluğu sağlanmıştır.

Madde 2. Derneğin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için sürdürülecek çalışmalar:

Derneğin amacı ülkemizdeki adli amaçlı belge incelemesi alanında çalışan uzmanların sosyal ve bilimsel dayanışmasını sağlamak, hak ve menfaatlerini korumak, alana katkı sağlayacak çalışma ve araştırmaları olanaklar ölçüsünde desteklemek, konuyla ilgili bilim adamları arasında bilgi ve görgü alışverişini organize etmek, yakın bilim dalları ile bilgi iletişimini sağlamak, adli belge incelemesi alanında adli makamlara yardımcı olmak, kamuoyunu aydınlatmaktır.

Bu amaçla:

a)    Üyelerinin mesleki açıdan gelişmeleri ve gereksinimlerinin karşılanabilmesi için her türlü yardımda bulunur. Ulusal ya da uluslararası bilimsel toplantılar (kongre, sempozyum, seminer, kurs, vd.) düzenler ve yayınlar yapar.

b)   Yasa ve tüzük kurallarına uygun olarak gerekli izinleri almak koşuluyla adli amaçlı belge incelemesi ile ilgili ulusal ve uluslar arası dernek ve kuruluşlara üye olur ve gerektiğinde temsilci gönderir.

c)    Yönetim kurulunun belirleyeceği koşullarda bilimsel araştırmaları destekler ve ödüllendirir.

d)   Araştırma ve/veya hizmet merkezi ya da Laboratuvarı kurar ve işletir ya da bu gibi kuruluşları destekler.

e)    Alanı ile ilgili yerlere üyelerini tanıtır.

f)     Gerektiğinde yurt dışından araştırıcı, eğitici ve konuşmacı davet eder.

g)    Derneğin çalışmalarında siyasi nitelikteki faaliyetler kesinlikle yasaktır.

h)    Her türlü taşınır ve taşınmaz mallar alır ve gereksinim duymadıklarını satar.

i)      Taşınır ve taşınmaz malları kiralar ya da kiraya verir. İpotek ve diğer aynı hakları kurar ve kaldırır.

j)     Adli amaçlı belge incelemesi alanındaki kanunların ve bunlarla ilgili mevzuatın gereği gibi uygulanmasına yardım eder.

k)   Meslek adabına uymayan, kanun ve yönetmeliklerin kabul ettiği çerçeve dışında etkinlik yapılmasını önlemek için çalışmalar yürütür.

l)      Meslek onurunu ve üyelerinin hukuk ve menfaatlerini diğer makamlar nezdinde savunur.

m)  Gerekli görülecek bölgelerde Yönetim Kurulu ile üyelerin ilişkisini sağlamak ve Yönetim Kurulu’nca verilecek görevleri yerine getirmek üzere temsilciler seçilmesini sağlayabilir.

Madde 3. Derneğe üye olma:

Derneğe asıl üye olabilmek için gerekli koşullar aşağıda maddeler halinde verilmiştir:

a)    Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak, kısıtlılık hali bulunmamak,

b)   Güvenilir, dürüst, iyi ahlaklı olmak,

c)    Fakülte ya da Yüksek Okul mezunu olmak,

d)   Asgari 3 yıl, Adli Tıp Kurumu Adli Belge İnceleme Laboratuvarı, Kriminal Polis Laboratuvarları veya Jandarma Kriminal Laboratuvarları’nın ilgili birimlerinden birinde tam gün, deneyimli uzmanlar kontrolünde çalışmış olmak ve uzman sıfatı ile görev yapmak ya da yapmış olmak,

e)    En az iki dernek üyesi tarafından önerilmiş olmak,

           Derneğin hedef ve amaçları doğrultusunda gerçekleştireceği faaliyetlere katkıda bulunabilecek kişiler yukarda sayılan dernek asıl üyelik koşullarını haiz olmasalar dahi en az iki üyenin önerisi ile onursal üye olmak için başvurabilirler. Ancak onursal üyelerin Genel Kurulda oy hakkı yoktur.

             Yukarıdaki niteliklere sahip kişiler başvuru formunu doldurarak bir dilekçe ile Dernek Yönetimine başvururlar. Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan başvuruları en geç 30 gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp sonucu, yazı ile başvuru sahibine bildirir.

Madde 4. Üyeliğinin sona ermesi:

 Aşağıda a,b ve c paragraflarında belirtilen durumlardan birinin saptanması halinde, üyelik kaydı Dernek Yönetim Kurulu’nun kararı ile silinir.

a)    5253 sayılı Dernek Yasası’nın ilgili hükümlerine aykırı hali tespit edilmiş olmak,

b)   Derneğin amaçlarına aykırı eylemlerde bulunmak veya amaçları doğrultusunda çalışmasına engel olmak,

c)    Derneğe ödenmesi gereken yıllık ödentiyi ait olduğu yılın sonuna kadar ödememek ve Yönetim Kurulu’nun yazılı uyarısı ile öngörülen sürede ödememekte direnmek.

Madde 5. Derneğin üyeleri yıllık 120 YTL öderler. Yıllık ödenti miktarı Yönetim Kurulu’nun önerisi üzerine Genel Kurul’ca yeniden belirlenebilir. Genel Kurul bu yetkisini Yönetim Kurulu’na devredebilir.

Madde 6. Derneğin organları:Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu’dur.

Madde 7. Genel Kurul: Derneğe kayıtlı üyeler Genel Kurul’u oluştururlar. Genel Kurul’un başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

a)    Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyelerini seçer.

b)   Denetleme Kurulu asıl ve yedek üyelerini seçer.

c)    Yönetim Kurulu’nun yıllık çalışma raporu ile Denetleme Kurulu raporunu görüşerek Yönetim Kurulu’nu aklar.

d)   Sorumlu görülen Yönetim Kurulu başkanı ve üyeleri hakkında dava açılmasına ve seçim zamanı gelmemiş ise işten el çektirilmelerine ve yeniden seçime karar verir.

e)    Yönetim Kurulu’nun önereceği bütçe ile çalışma programını olduğu gibi ya da değiştirerek kabul eder.

f)     Gerektiğinde Dernek tüzüğünde gerekli değişiklikleri yapar ve Derneğin feshine karar verir.

g)    Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması ya da varolan taşınmaz malların satılması için Yönetim Kurulu’na yetki verir.

h)    Yıllık ödenti miktarını saptar.

i)      Derneğin uluslar arası çalışmalarda bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması ya da ayrılması konusunda karar verir.

j)     Bu tüzükte ya da mevzuatta Genel Kurul’ca yapılması belirtilen diğer görevleri yerine getirir.

Madde 8. Olağan Genel Kurul toplantısı iki yılda bir Kasım ayında yapılır. Ayrıca;

a)    Yönetim ya da Denetleme Kurulu’nun gerekli gördüğü durumlarda

b)   Derneğin toplam asıl üyelerinin üçte ikisinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu’nun çağrısı ile Genel Kurul olağanüstü olarak toplanır.

Madde 9. Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin listesi Yönetim Kurulu’nca düzenlenir. Genel Kurul toplantısı, toplantı tarihinden en az on beş gün önce toplantı günü, saati, yeri ve gündemi yerel bir gazetede veya yazılı ya da elektronik posta ile ilan edilmek suretiyle katılacak üyelere duyurulur. Bu ilanda belirlenen toplantı tarihinde çoğunluk sağlanamaması durumunda, iki toplantı tarihi arasında en az bir haftalık bir süre bulunmak koşuluyla, ikinci toplantının hangi gün ve saatte yapılacağı da belirtilir.

Toplantı başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakılma nedenleri de belirtilmek suretiyle, toplantı ilanının yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan verilerek üyelere duyurulur. İkinci toplantı geri bırakma tarihinden en geç iki ay içinde yapılır.

Genel Kurul’a katılacak üyeler Yönetim Kurulu’nca düzenlenen listedeki adları karşısına imza atarak toplantı yerine girerler. Çoğunluk sağlanmışsa durum bir tutanakla saptanır ve toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı ya da görevlendireceği bir Yönetim Kurulu üyesi tarafından açılır.

Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere üyeler arasından açık oy ile bir başkan ve iki yazman seçilir. Toplantıyı seçilen Divan Başkanı yönetir. Yazmanlar toplantı tutanağını düzenleyerek Başkan ile birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kurulu’na verilir.

Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda bulunan üyelerin en az üçte biri tarafından görüşülmesi istenen konular gündeme alınır.

Madde 10. Yönetim Kurulu Genel Kurul tarafından gizli oyla seçilen 5 asıl ve 5 yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri en geç 20 gün içerisinde toplanarak asıl üyeler arasından bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı, bir Genel Sekreter ve bir Sayman seçerler.

Asıl üyelerde boşalma olma durumunda en çok oy almış yedek üye göreve çağrılır. Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeniyle yedeklerin de getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, Genel Kurul mevcut Yönetim Kurulu üyeleri ya da Denetim Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır.

Madde 11. Yönetim Kurulu’nun yetki ve görevleri: Yönetim Kurulu en az üç ayda bir Başkanın çağrısı ile toplanır ve gündemdeki konuları karara bağlar. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın oyu iki oy sayılır. Üst üste üç toplantıya mazeretsiz olarak katılmayan Yönetim Kurulu Üyesi çekilmiş sayılır.

Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır:

a)    Derneği her alanda temsil etmek ya da bu konuda Yönetim Kurulu üyelerinden birine ya da birkaçına yetki vermek,

b)   Derneğim amaçları doğrultusunda her türlü çalışmada bulunmak,

c)    Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak,

d)   Görev dönemine ilişkin çalışma raporunu ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurul’a sunmak,

e)    Genel Kurul’ca alınan kararları uygulamak,

f)     Üye olmak isteyenlerin başvurularını inceleyerek sonuçlandırmak,

g)    Derneğin bilimsel etkinliklerinin yürütülmesi için alt komiteler kurmak ve bu komitelere görevliler atamak. Alt komitelerin çalışmalarını denetlemek, gerektiğinde bu çalışmaları durdurmak,

h)    Gerektiğinde üyelere uyarıda bulunmak ya da üyeliklerine son vermek,

i)      Ulusal ya da uluslararası kongre ya da diğer bilimsel toplantıların yapılmasını kararlaştırmak ve bu etkinlikleri düzenlemek,

j)     Tüzük değişikliği gerektiğinde önerilerini Genel Kurul’a sunmak,

k)   Bu tüzükte ya da mevzuatta Yönetim Kurulu’nca yapılması belirtilen diğer görevleri yerine getirmek.

l)      Yönetim kurulu üyelerinin birbiri ile veya diğer kişilerle arasında ortaya çıktığından haberdar olduğu uyuşmazlıklar için durumu değerlendirmek.

Madde 12. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin yetki ve görevleri:

a)    Başkan: Derneğin idari ve bilimsel temsilcisidir. Gerekli gördüğü zaman Yönetim Kurulu’nu toplantıya çağırır. Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık eder. Yönetim Kurulu’nun vereceği yetkiye dayanarak Dernek adına borç ve hak sağlayıcı işlemler yapar. Dernek yararına gördüğü işlemleri gerçekleştirir. Dernek adına bankalarda hesap açıp kapatmaya, bu hesaplardan ilgilisi ile birlikte para çekmeye yetkilidir.

b)   Başkan Yardımcısı: Başkanın yokluğunda Yönetim Kuruluna Başkanlık eder, yokluğunda görevlerini üstlenir.

c)    Genel Sekreter: Derneğin Karar Defterini, Üye Kayıt Defterini ve Evrak Kayıt Defterini tutar, yazışmaları yapar, dosyaların düzenli tutulmasını, Yönetim Kurulu gündeminin hazırlanmasını sağlar.

d)   Sayman: Derneğin İşletme Hesabı Defterini, Demirbaş Defterini ve Alındı Belgesi Kayıt Defterini tutar. Tahmini gelir ve gider bütçesini hazırlar. Derneğin mali durumunu yönlendirir. Sarf ve gelir belgelerini düzenli biçimde korur. Ödemelere ait belgeleri, ödenti, bağış ve benzeri gelirlere ilişkin makbuzları imzalar. Toplanan paraları Yönetim Kurulu’nca belirlenen bankalara yatırır. Yönetim Kurulu’na bu işlemler konusunda bilgi verir.

Madde 13. Derneğin iç denetiminden öncelikle Denetleme Kurulu sorumludur. Genel Kurul ve Yönetim  Kurulu gerekli gördüğü hallerde denetleme yapabileceği gibi Denetleme Kurulunu göreve çağırabilir. Denetleme Kurulunu oluşturmak üzere Genel Kurul tarafından üyeler arasından gizli oyla 3 asıl ve 3 yedek üye seçilir. Seçilen kurul en geç 20 gün içerisinde toplanarak asil üyeler arasından bir başkan seçer. Denetleme Kurulu en az altı ayda bir toplanarak gereken incelemeleri yapar. Derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını denetler, saptamalarını Yönetim Kuruluna raporla bildirir. İki yıllık faaliyet dönemi sonunda elde ettikleri bilgileri içeren bir rapor hazırlayarak Genel Kurulda sunar. Gerektiğinde Genel Kurul’u olağanüstü toplantıya çağırır.

Madde 14:Yönetim Kurulu tarafından verilen disiplin cezaları aleyhine, kararın üyeye tebliğinden itibaren 15 gün zarfında yazılı olarak itiraz edilebilir. İtiraz dilekçesi, karar aleyhindeki belgelere dayanan savunma ile birlikte ve imza karşılığında Dernek Yönetim Kurulu Başkanlığı’na verilir. Müddeti içinde itiraz edilmeyen disiplin cezaları kesinleşir ve derhal uygulanır. İtiraz halinde yedek üyelerle toplanan Genişletilmiş Yönetim Kurulu son kararı verir.

Madde 15. Dernek Tüzüğü’nün değiştirilmesi:

Derneğin tüzüğü, Yönetim Kurulu’nun önerisi üzerine, üye sayısının üçte iki çoğunluğunca alınacak kararla değiştirilebilir. Değişiklik önerileri önceden yazılı olarak üyelere bildirilmelidir. Tüzük değişikliği 5253 sayılı Dernekler Yasası’nın ilgili Maddesi uyarınca ilan edilir.

Madde 16. Derneğin Gelir ve Giderleri:

Derneğin gelir kaynakları şunlardır:

a)    Üyelerden alınacak ödentiler,

b)   Dernek tarafından düzenlenecek, konferans, seminer, kongre, kurs, ders notları ve kitap basımı ve benzeri faaliyetlerden elde edilecek gelirler.

c)    Üyelerce düzenlenecek raporların dernek tarafından kaşelenmesi karşılığında Yönetim Kurulunca belirlenecek oranlarda ödenecek temsil ücreti.

d)   Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler.

 

Madde 17. Derneğin borçlanma usulleri:

Dernek Başkanı Yönetim Kurulu’nun vereceği yetkiye dayanarak Dernek adına borç ve hak sağlayıcı işlemler yapar. Başkan Dernek adına bankalarda hesap açıp kapatmaya, bu hesaplardan ilgilisi ile birlikte para çekmeye yetkilidir. Dernek, amaçları doğrultusunda benzer amaçlı derneklerden ve mesleki, v.b kuruluşlardan maddi yardım alabilir ve adı geçen kurumlara maddi yardımda bulunabilir.

Madde 18. Derneğin giderleri şunlardır:

a)    Genel Kurul giderleri,

b)   Toplantı giderleri,

c)    Yayımlanacak kitap ve benzeri basılı materyal giderleri,

d)   Dernek amaçlarına uygun her türlü faaliyetin gerektirdiği giderler.

Madde 19. Derneğin Gelir ve Giderlerinin İzlenmesinde Uyulacak İlkeler:

Derneğin her türlü geliri, Dernekler kanunu hükümlerine uygun şekilde sağlanacak alındı belgesi ile, her türlü gideri de harcama belgesi ile belgelendirilir. Bu belgelerin beş yıl saklanması zorunludur. Alındı belgelerinde ilgilisinin açık kimliği ve imzası bulunacaktır. Dernek adına ödenti toplamaya yetkili kişi veya kişiler Yönetim Kurulu’nca belirlenecektir. Bu kişi veya kişiler ödenti, ve benzeri gelirleri toplamaya yetkilidirler. Bunları dışında kimse para toplamaya yetkili değildir.

Madde 20. Defter ve Kayıtlar:

Dernek kayıtları için Noter tarafından onaylanmış olacak aşağıdaki defterler tutulur.

a)    Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

b)   Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

c)    Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve  giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

d)   İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

e)    Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

f)     Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

Madde 21. Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiyesi:

Derneğin feshine Genel Kurul tarafından karar verilir. Bunun için Genel Kurul’un üye tam sayısının üçte ikisinin katılımıyla toplanması gerekir. İlk toplantıda üçte iki çoğunluk sağlanamaması halinde Genel Kurul ikinci toplantıya çağrılır. Bu toplantıya katılan üye sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşülebilir.

Feshe ilişkin karar, toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilir.

Her ne sebeple olursa olsun, fesih halinde Derneğin mal, para ve haklarının tasfiye şekli Genel Kurulca bu hususta alınacak karar uyarınca gerçekleştirilir. Derneğe ait mal ve paralar Adli Tıp, Adli Bilimler alanında faaliyet gösteren Derneklerinden birine intikal eder. Dernek Disiplin Kurulu tasfiye işlemini yapmakla yükümlüdür.

Madde 22. Bu tüzükte yer almayan konularda 5253 sayılı Dernekler Kanunu hükümleri uygulanır.

Madde 23. Kurucu Üyeler: Bu derneğin kurucu üyeleri şunlardır:

H.Mehmet AKIN

Emel AYDOĞAN                                                       

Lokman CİĞERCİ

Tuncay ÇINAR

Bora KARAÇAM                                           

Mehmet METE                         

         Olcay MÜLAYİMSİ


Tuncay ÇINAR
Yönetim Kurulu Başkanı


Yalçın ÇAKICI
Başkan Yardımcısı
Mehmet METE
Genel Sekreter
H.Mehmet AKIN
Muhasip
Bora KARAÇAM
Üye


04.12.2005


 

BİUD - Belge İnceleme Uzmanları Derneği

Duyuru ve Etkinlikler

Yeni Web Sitemiz Açıldı
Üyelerimize daha iyi hizmet verebilmek amacıyla yeni web sitemiz yayına açılmıştır.

Arama

Ziyaretçi Defteri

Ziyaretçi Defteri - Görüşleriniz bizim için değerlidir...

Üye Girişi

Üye Girişi

Üç Günlük Hava Tahmini

İstanbul Hava Durumu

İstatistikler

Ziyaretçiler: 348240

Kimler Sitede


SİTE TASARIM & PROGRAMLAMA - KDS | COMPETAN Bilgi Teknolojileri | Profesyonel Web Projeleri - Web Tasarım - Hosting - Alan Adı Tescili - Köy Dernek Sitesi - Köy Sitesi - Dernek Sitesi -  - Köy Dernek Web Sitesi - Köy Web Sitesi - Dernek Web Sitesi - Kişisel Web Sitesi - Şirket Web Sitesi - Kişisel Site - Şirket Sitesi - Şahıs Sitesi - Şahıs Web Sitesi